Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających ze strony www.latincompass.pl (klauzula informacyjna)

 

 1. Administrator Twoich danych osobowych:

Creative Studio Agata Sakowicz Wasilków 16-010 ul. Wojtachowska 41  NIP: 5423116190, prowadzący serwis pod adresem: www.latincompass.pl.

 1. Dane kontaktowe Administratora

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@latincompass.pl lub korespondencyjnie na adres podany powyżej.

 1. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies).

Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług strony www.latincompass.pl

Co więcej, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych www.latincompass.pl do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług na stronie www.latincompass.pl.

 

 • realizacja umów o świadczenie usług turystycznych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Creative Studio Agata Sakowicz, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  • rozliczenia finansowe (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
  • weryfikacja tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Zgłaszający”) (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
  • ustalanie/dochodzenie/obrona roszczeń, do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (art. 118 i nast. KC).
 1. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Przetwarzanie/przechowywanie danych trwa nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (do 10 lat od wykonania umowy).

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W odniesieniu do usług www.latincompass.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach www.latincompass.pl do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług witryny www.latincompass.pl jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach wykrywania botów i nadużyć w usługach www.latincompass.pl, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług www.latincompass.pl jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług www.latincompass.pl. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

 1. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, pracownikom oraz współpracownikom administratora upoważnionym przez niego Na podstawie odrębnej umowy dla współorganizatora wydarzenia.

 1. Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Prawa zainteresowanych osób Jako osoba której dane dotyczą, w rozumieniu RODO, masz prawo do opisanych poniżej praw. Aby z nich skorzystać, skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: biuro@latincompass.pl

 • Prawo do udzielenia informacji Zgodnie z art. 15 RODO, masz prawo żądania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Twojej osoby są przetwarzane. Jeżeli tak, masz prawo uzyskać dodatkowe informacje wymienione w art. 15 ust. 1 pkt. a-h, lub ust. 2 RODO.
 • Prawo do sprostowania Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli przetwarzane dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 RODO, możesz wystąpić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to dotyczy w szczególności: – osób, które kwestionują dokładność swoich danych – na okres, pozwalający sprawdzić prawidłowość i dokładność tych danych, lub – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; dalej – w przypadku, gdy dane osobowe zebrane do naszych celów nie są już przetwarzane, chyba, że są potrzebne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń prawnych, lub innych istniejących między nami spornych kwestii.
 • Prawo do usunięcia Zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO, możesz poprosić o natychmiastowe usunięcie danych osobowych dotyczących Twojej osoby. Warunki te obejmują w szczególności prawo do usunięcia danych, w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędnych do tych celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone i nie są już potrzebne w innych przypadkach, jak również w przypadku nieautoryzowanego przetwarzania, istnienia konfliktu lub zobowiązania do usunięcia na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.
 • Prawo do przenoszenia danych Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam udostępniłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu przez komputer formacie. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 1RODO, masz prawo przekazać osobie trzeciej, dane osobowe, które nam podałeś.
 • Prawo sprzeciwu Masz prawo w dowolnym czasie do wniesienia sprzeciwu w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, a które to dane zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, zgodnie z art. 21 RODO. W takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie wykazać niezbędne powody do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Wycofanie zgody Jeżeli kiedykolwiek przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody (Art. 6 ust.1 lit a RODO) informujemy Cię, że w każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, aż do jej odwołania.
 1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Niezależnie od innych środków prawnych lub sądowych, masz prawo do złożenia skargi o domniemanym naruszeniu do organu nadzorczego, mającego siedzibę w paostwie członkowskim w miejscu Twojego zamieszkania, miejscu pracy, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych, które Ciebie dotyczą narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Organem Nadzoru na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim/odbiorcom danych osobowych. Dane osobowe gromadzone i przechowywane u nas, w żadnym wypadku nie będą wykorzystywane do sprzedaży, handlu lub kredytowania. Twoje dane osobowe nie będą również przekazywane osobom trzecim. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Przekazywanie danych może się odbywać na przykład w celu wykonania umowy uczestnictwa, którą z nami zawarłeś np. kadrze odpowiedzialnej za daną imprezę turystyczną / wyjazd. Dalsze przekazywanie danych osobowych może nastąpić tylko w celu egzekwowania warunków użytkowania lub wykonania innych umów. Zgodnie z prawem, jesteśmy również zobowiązani do dostarczenia informacji do określonych organów publicznych na ich żądanie. Są to organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania. Przekazanie tych informacji opierać się będzie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zwalczaniu nadużyć, zwalczania przestępstw oraz zapewnieniu egzekwowania roszczeń. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 f RODO. W zakresie dostawy naszych usług, współpracujemy z zewnętrznymi firmami i zewnętrznymi dostawcami usług (procesorzy). W takich sytuacjach dane osobowe są udostępniane tym dostawcom (procesorom), w celu umożliwienia im realizacji ich zobowiązań. Dostawcy, są starannie dobierani i regularnie sprawdzani, w celu zapewnienia ochrony prywatności. Ponadto dostawcy są zobowiązani na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych do zachowania powierzonych im danych w poufności oraz do ich odpowiedniego zabezpieczenia. Regularnie współpracujemy z następującymi zakontraktowanymi dostawcami:
 • Dostawcy usług ubezpieczenia;
 • Dostawcy usług czarteru;
 • Dostawcy usług zakwaterowania;
 • Dostawcy karnetów narciarskich;
 • Dostawcy usług przewozu;
 • Firma księgowa;
 • Dostawcy oprogramowania;
 • Dostawcy usług płatności online: PayNow, PayPal oraz PayU;
 • Dostawcy usług marketingowych. Przekazanie danych osobowych dostawcom (procesorom), następuje zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO.