REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LATIN COMPASS

 • 1 Definicje Następujące określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Impreza – planowana lub realizowana przez Latin Compass usługa, w szczególności usługa, której świadczenie proponowane jest Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu
 2. Panel Użytkownika – udostępniona zarejestrowanemu Użytkownikowi część Serwisu zawierająca: informacje: (i) o Użytkowniku, (ii) Wydarzeniach oferowanych przez Latin Compass, (iii) zawartych Umowach, (iv) uiszczonych i należnych płatnościach na rzecz Latin Compass z tytułu udziału w Imprezie. Dostęp do Panelu Użytkownika wymaga każdorazowo podania loginu i hasła
 3. Rejestracja – uzyskanie przez Użytkownika dostępu do indywidualnego Panelu Użytkownika
 4. Rezerwacja – procedura zgłaszania udziału w Imprezie przez Użytkownika za pośrednictwem Panelu Użytkownika
 5. Serwis – serwis internetowy działający w domenie www.latincompass.pl wraz ze wszystkimi podstronami, umożliwiający zawieranie Umów.
 6. Latin Compass – Właścicielem marki jest Creative Studio Łukasz Sakowicz z siedzibą pod adresem: Marii Skłodowskiej-Curie 14b lok. 4, NIP: 9661855832, REGON: 200419572
 7. Umowa – zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Latin Compass lub osobą trzecią, w imieniu, której i na której rzecz działa Latin Compass, w wyniku prawidłowego dokonania Rezerwacji umowa świadczenia usług lub inna związana z udziałem w Imprezie

8.Umowy dodatkowe – umowy zawierane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu z osobami trzecimi, w imieniu i na rzecz których działa Latin Compass, w szczególności umowy ubezpieczenia

9.Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną – zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Latin Compass umowa, na podstawie której Latin Compass świadczy na rzecz Użytkownika usługę udostępnienia Serwisu

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna mające ukończone 18 lat, korzystająca z Serwisu, w tym osoba działająca w imieniu własnym lub osób trzecich, w szczególności osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, w szczególności zgłaszająca za pośrednictwem Serwisu udział w Imprezach organizowanych przez Latin Compass
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Latin Compass, w tym warunki świadczenia przez Latin Compass na rzecz Użytkowników usługi udostępnienia Serwisu oraz procedurę zawierania Umów i Umów dodatkowych oferowanych przez firmę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz korzystania z plików cookies określa Polityka prywatności.
 • 3 Warunki i zasady korzystania z Serwisu
 1. Latin Compass świadczy na rzecz Użytkowników usługę udostępniania Serwisu, oferującego w szczególności następujące funkcjonalności:
 2. a) przegląd Imprez oferowanych przez Latin Compass,
 3. b) zawieranie Umów,
 4. c) zawieranie Umów dodatkowych,
 5. d) przegląd zawartych Umów,
 6. e) przegląd płatności uiszczonych na rzecz Latin Compass,
 7. f) odstąpienie od Umowy.
 8. Korzystanie z Serwisu nie wymaga Rejestracji. Rejestracji wymaga dostęp do części i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Korzystanie z Serwisu i Rejestracja są dobrowolne i bezpłatne. Rejestracji dokonać mogą jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. W celu dokonania Rejestracji konieczne jest wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie poprzez wskazanie:
 10. a) imienia i nazwiska Użytkownika,
 11. b) adresu zamieszkania,
 12. c) adresu poczty elektronicznej,
 13. d) daty urodzenia.
 14. e) numeru telefonu
 15. f) adresu email
 16. W trakcie Rejestracji Użytkownik podaje login i hasło, umożliwiające mu dostęp do Panelu Użytkownika.
 17. Warunkiem Rejestracji jest akceptacja Regulaminu Serwisu oraz zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności.
 18. Rejestracja następuje z chwilą wyboru ikony „zarejestruj się” na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Rejestracja”.
 19. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika z Latin Compass Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
 20. Z chwilą zawarcia Umowy świadczeniu usług drogą elektroniczną następuje utworzenie Panelu Użytkownika. Użytkownik zyskuje możliwość:
 21. a) dokonywania Rezerwacji i zawierania Umów oraz Umów dodatkowych w imieniu własnym oraz osób trzecich;
 22. b) przekierowania do wybranego przez Latin Compass serwisu internetowego umożliwiającego dokonanie płatności na rzecz Latin Compass z tytułu udziału w Imprezach;
 23. c) sprawdzania informacji o Imprezach, w których Użytkownik zgłosił udział;
 24. d) sprawdzania informacji o uiszczonych przez Użytkownika płatnościach za udział w Imprezach;
 25. e) sprawdzania i poprawiania informacji o Użytkowniku podanych w trakcie Rejestracji oraz podanie dodatkowych danych o Użytkowniku w związku z udziałem w Imprezach.
 26. Zapoznanie się z Imprezami oferowanymi przez Latin Compass jest możliwe na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Nasze kierunki”
 27. Dokonywanie Rezerwacji jest możliwe na podstronie Serwisu dostępnej po wyborze przez Użytkownika odnośnika do danej Imprezy turystycznej na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Nasze kierunki”
 28. Sprawdzanie informacji o zawartych Umowach jest możliwe na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Moje konto” po zalogowaniu się do Panelu Użytkownika. Podstrona ta zawiera listę dokonanych przez Użytkownika Rezerwacji o przyszłych oraz minionych Imprezach, ze wskazaniem nazwy Imprezy, daty Imprezy, liczby uczestników Imprezy turystycznej zgłoszonych przez Użytkownika, kosztu udziału w Imprezie zgłoszonych uczestników, kwoty pozostałej do zapłaty, informacji o statusie płatności.
 29. Sprawdzanie informacji o uiszczonych przez Użytkownika płatnościach jest możliwe na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Płatności” po dokonaniu zalogowania do Panelu Użytkownika. Podstrona ta zawiera listę z datami dokonania poszczególnych płatności, wpłacone kwoty, sposób dokonania zapłaty, nazwę Imprezy turystycznej opłaconej daną płatnością, status płatności za udział w danej Imprezie turystycznej.
 30. Latin Compass ma prawo odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, a w konsekwencji do zablokowania lub dezaktywowania Panelu Użytkownika, jeśli Użytkownik narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania takich naruszeń w terminie 7 dni.
 31. Latin Compass ma prawo wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 32. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Latin Compass składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.
 33. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podawania przyczyn poprzez zwrócenie się do Latin Compass z prośbą o usunięcie jego Panelu Użytkownika.
 34. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownik składa przez skierowanie oświadczenia odpowiedniej treści na adres biuro@latincompass.pl z adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Użytkownika w trakcie Rejestracji lub później albo pisemnie na adres Latin Compass lub za pośrednictwem Serwisu na podstronie dostępnej w zakładce „Moje konto”. Z chwilą wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną następuje dezaktywacja Panelu Użytkownika w Serwisie.
 35. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na zobowiązania i uprawnienia Użytkownika i Latin Compass wynikające z zawartych Umów lub Umów dodatkowych.
 36. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
 37. a) dysponowanie urządzeniem umożliwiającym połączenie z siecią Internet,
 38. b) zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX i JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript, Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768px, Safari wersji 8.0 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript), w tym obsługującej technologie Java i JavaScript) oraz oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików zapisanych w formacie PDF,
 39. c) uruchomienie obsługi plików cookies i wyrażenie zgody na umieszczanie plików cookies w komputerze Użytkownika,
 40. d) posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej.
 41. Zabronione jest:
 42. a) uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do Serwisu w części nieprzeznaczonej dla Użytkownika,
 43. b) blokowanie dostępu do Serwisu, w tym do Panelu Użytkownika, innym Użytkownikom lub Latin Compass,
 44. c) podszywanie się pod innych Użytkowników,
 45. d) naruszanie praw, w tym praw osobistych, osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników.
 • 4 Rezerwacja Imprez.

Zawieranie Umów i Umów dodatkowych

 1. Informacje o Imprezach zamieszczone w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Zasady i warunki świadczenia usług, w tym realizacji Umowy, rozwiązania Umowy, obowiązków stron Umowy zawarte są dostępne na stronie Serwisu w zakładce „Regulamin”.
 3. Zawieranie Umów i Umów dodatkowych jest możliwe pod warunkiem Rejestracji w Serwisie, dostępu do konta poczty elektronicznej wskazanego w trakcie Rejestracji oraz spełnienia przez urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 21 Regulaminu.
 4. Koszt udziału w Imprezie, w tym poszczególnych usług świadczonych w ramach Imprezy lub innych świadczeń dostępnych w ramach Imprezy, podawany jest w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. W trakcie dokonywania Rezerwacji Użytkownik:
 6. a) wybiera Imprezę, w której planuje wziąć udział,
 7. b) wskazuje zakres usług lub innych świadczeń spośród proponowanych przez Latin Compass, z których zamierza skorzystać, w szczególności sposób transportu lub warunki zakwaterowania,
 8. c) wskazuje liczbę osób, na rzecz których dokonuje Rezerwacji oraz podaje dane takich osób wymagane przez Latin Compass,
 9. d) wybiera Umowy dodatkowe, które planuje zawrzeć przykładowo: ubezpieczenia,
 10. e) otrzymuje podsumowanie, wskazujące wybraną przez Użytkownika Imprezę, zawierające dane dokonującego Rezerwacji Użytkownika oraz innych wskazanych przez Użytkownika uczestników, wybrane opcje dodatkowe z wyszczególnieniem kosztów, łączną cenę do zapłaty, wysokość zaliczki i terminy płatności; Umowa wraz z załącznikami jest udostępniania po dokonaniu pełnej opłaty za Imprezę.
 11. W przypadku przerwania opisanej powyżej procedury Rezerwacji lub zawarcia Umowy na którymkolwiek etapie nie dochodzi do zawarcia Umowy
 12. Zawarcie Umowy następuje z chwilą wyboru przez Użytkownika odnośnika (linku) z opisem „Rezerwuję” konkretnej Imprezy oraz wypełnieniu zgłoszenia online i wpłacie zaliczki w przeciągu maksymalnie 24 godzin od rezerwacji (liczy się dzień i godzina zlecenia przelewu przez Użytkownika). Zasada ta nie obowiązuje w przypadku rezerwacji wyjazdów z bliskim terminem startu imprezy, kiedy to wpłata zaliczki musi być dokonana w ciągu 1 godziny od momentu złożenia rezerwacji za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal. Użytkownik będzie o tym informowany podczas wypełniania zgłoszenia online.
 13. Po dokonaniu Rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji wysłana zostaje wiadomość zawierająca informacje dotyczące daty i numeru dokonanej Rezerwacji oraz informacje dotyczące terminów płatności.
 14. W ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Latin Compass zaliczkę (w wysokości nie niższej niż 500 zł, chyba, że w opisie danej Imprezy na stronie znajduje się informacja o specjalnych warunkach zaliczkowania), oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres elektroniczny Latin Compass. Pozostałą do zapłaty (do pełnej ceny Imprezy) kwotę Użytkownik jest zobowiązany zapłacić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia Imprezy.
 15. W przypadku niedotrzymania przez Użytkownika terminów zapłaty zaliczki lub pozostałej części ceny Latin Compass jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Latin Compass obciąża Użytkownika kosztami rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie w wysokościach i na zasadach określonych w treści Umowy.
 • 5 Dokonanie płatności.
 1. Latin Compass umożliwia dokonanie zapłaty za Imprezę, w których Użytkownik zamierza wziąć udział, w następujący sposób:
 2. a) przelewem na rachunek Latin Compass,
 3. b) przelewem lub kartą płatniczą lub BLIK przy wykorzystaniu systemów transakcyjnych PayNow,
 4. c) za pośrednictwem systemu transakcyjnego PayPal
 5. W przypadku płatności przelewem, Latin Compass przystąpi do wykonania Umowy po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przez Użytkownika przelewu przy wykorzystaniu systemów transakcyjnych lub po zaksięgowaniu środków na rachunku Latin Compass.
 • 6 Rezygnacja z imprezy lub zmiana terminu lub przedmiotu świadczenia na życzenie Użytkownika.
 1. Użytkownik może w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy zrezygnować z udziału w imprezie (odstąpić od umowy o udział w imprezie ). W takim przypadku, Uzytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie, której zryczałtowana wysokość stanowi sumę ceny biletów transportu bez względu na przyczynę i termin rezygnacji z udziału w imprezie oraz:
 2. a) 60% ceny imprezy przy rezygnacji do 30 dnia włącznie przed datą rozpoczęcia imprezy,
 3. b) 75% ceny imprezy przy rezygnacji między 30 dniem do 14 dnia włącznie przed datą rozpoczęcia imprezy,
 4. c) 85% ceny imprezy turystycznej przy rezygnacji między 14 dniem do 8 dnia włącznie przed datą rozpoczęcia imprezy,
 5. d) 100% ceny imprezy przy rezygnacji na 7 dzień i mniej przed datą rozpoczęcia imprezy.
 6. Podróżny może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba te przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie powinno zostać, dla celów dowodowych, stwierdzone pismem. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Użytkownik zawiadomił go o tym (w wiadomości e-mail lub w wiadomości wysłanej na adres siedziby Organizatora) nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. Podróżny, zawiadamiając Organizatora o przeniesieniu ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej, zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi kopię umowę, na podstawie której takie przeniesienie nastąpiło. Organizator może obciążyć Użytkownika opłatą z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie, w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora wskutek zmiany uczestnika imprezy turystycznej. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy, Użytkownik i osoba przejmująca jego uprawnienia i obowiązki odpowiadają solidarnie.
 7. Możliwość dokonania zmiany imprezy na życzenie Użytkownika zależy w każdym przypadku od dostępności ofert. W przypadku, gdy zmiana taka następuje poprzez rezygnację z jednej imprezy przy jednoczesnym dokonaniu zgłoszenia do udziału w drugiej imprezie, Użytkownik decydujący się na taką zmianę zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z jej dokonaniem obliczonych przy zastosowaniu zasad odnoszących się do opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie. W pozostałych przypadkach koszt zmiany imprezy turystycznej na życzenie Podróżnego zostanie uzgodniony z Podróżnym indywidualnie przed jej dokonaniem.
 8. W przypadku niemożliwości dokonania zmiany imprezy wynikającej z braku dostępności ofert, Użytkownika oraz Organizatora wiąże uprzednio zawarta umowa o udział w imprezie turystycznej, chyba że Użytkownik złoży oświadczenie o rezygnacji z imprezy.
 • 7 Odwołanie imprezy
 1. Organizator ma prawo odwołać imprezę, informując o tym Użytkownika najpóźniej na:
 2. a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni;
 3. b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 2-6 dni,
 4. c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,
 5. Organizator może odwołać imprezę w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy, jeżeli realizacja umowy o udział w imprezie nie jest możliwa z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, tj. sytuacji pozostającej poza kontrolą strony powołującej się na jej zaistnienie, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.
 6. W razie odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn wymienionych w art. 7 ust. 1. i 2., Organizator zwróci Użytkownikowi całość wpłaconej kwoty, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie.
 • 8 Reklamacje dotyczące działania Serwisu
 1. Nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie na adres Latin Compass lub pocztą elektroniczną na adres biuro@latincompass.pl
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Latin Compass w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Spółce.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz datę jej wystąpienia. Użytkownik może też podać inne informacje, które w jego ocenie mogą mieć znaczenie dla poprawy działania Serwisu.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Latin Compass niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
 • 9 Odpowiedzialność
 1. Latin Compass nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, mających wpływ na korzystanie z Serwisu.
 2. Spółka zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia działania poszczególnych funkcjonalności lub całego Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji lub modyfikacji infrastruktury technicznej.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Latin Compass nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastruktura techniczną Użytkownika.
 4. Latin Compass nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Użytkownika korzyści w związku z przerwami lub zakłóceniami, o których mowa powyżej.
 5. Za realizację usług obsługi płatności świadczonych przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty, Latin Compass nie ponosi odpowiedzialności.
 • 10 Spory

Spory pomiędzy Latin Compass a Użytkownikiem dotyczące udostępnienia Serwisu należą do właściwości sądów powszechnych właściwych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 • 11 Inne postanowienia
 1. Latin Compass ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.