REGULAMIN REJSU

Regulamin rejsu organizowany przez Latin Compass

 1. Organizatorem rejsu jest Creative Studio Łukasz Sakowicz z siedzibą pod adresem: Marii Skłodowskiej-Curie 14b lok. 4, NIP: 9661855832, REGON: 200419572, adres e-mail biuro@latincompass.pl , nr tel 606742007, wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych przez Marszałka Województwa Podlaskiego pod nr 29678. reprezentowana przez Łukasza Sakowicza
 2. Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia rejsu obowiązuje zgodnie z informacją podaną na stronielatincompass.pl oraz www.facebook.com/latincompass/
 3. Każdy uczestnik zostanie wstępnie przeszkolony i poinstruowany z zakresu budowy, nazewnictwa i funkcjonalności jachtu przez sternika.
 4. Przed wypłynięciem jacht zostanie sprawdzony przez sternika oraz załogę pod względem stanu technicznego oraz kompletności wyposażenia stwierdzony protokołem.
 5. W trakcie manewrów jachtem oraz podczas postoju z określonym zespołem uczestników dowodzi sternik. Uczestnicy zobowiązani są wykonywać wszelkie jego polecenia natychmiast, bez dyskusji i sprzeciwów.
 6. Uczestnicy rejsu zobowiązani są do postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami kultury, etyki i etykiety żeglarskiej.
 7. We wszystkich odwiedzanych miejscach uczestnicy mają obowiązek zachowywać się z zastosowaniem ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej, poszanowania środowiska oraz pozostawiać miejsca cumowania w stanie niepogorszonym.
 8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do odpowiedniego obchodzenia się powierzonym im sprzętem, szanowania go i pozostawiania zawsze w stanie niepogorszonym.
 9. Za uszkodzenie, zniszczenie, bądź utratę sprzętu lub wyposażenia jachtu, odpowiadają solidarnie wszyscy członkowie załogi obecni w chwili tego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na jachcie.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas trwania obozu.
 11. Zabrania się bezwzględnie spożywania alkoholu pod jakąkolwiek postacią, palenia tytoniu podczas trwania żeglugi. Za żeglugę uważa się okres przygotowania do wyjścia z portu, żeglugę na wodzie wraz z okresem manewrów portowych i cumowania.
 12. Kąpiele poza jachtem (jezioro, morze itp.) dozwolone są tylko na własną odpowiedzialność, przy czym powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych.
 13. Nieprzestrzeganie zarządzeń i przepisów może pociągnąć za sobą konsekwencje dyscyplinarne do skreślenia z listy uczestników rejsu włącznie.
 14. Każdy z uczestników może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w rejsie, lecz bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 15. Każdy uczestnik dokonując wpłaty tym samym potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem.
 16. Organizator zastrzega prawo do zmiany trasy lub programu rejsu z przyczyn bezpieczeństwa lub innych od niego niezależnych.
 17. Prawa autorskie fotorelacji oraz video relacji należą w pełni do Organizatora. Każdy uczestnik jest świadomy, iż materiał reportażowy prowadzony podczas rejsu, organizator zachowa i może wykorzystać do celów swojej reklamy oraz promocji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.