OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ LATIN COMPASS

 1. ZASADY OGÓLNE 1.1 Organizatorem imprezy turystycznej jest Creative Studio Łukasz Sakowicz z siedzibą pod adresem: Marii Skłodowskiej-Curie 14b lok. 4, NIP: 9661855832, REGON: 200419572, adres e-mail biuro@latincompass.pl , nr tel 606742007, wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych przez Marszałka Województwa Podlaskiego pod nr 29678.

reprezentowana przez Łukasza Sakowicza i działające pod marką Latin Compass.

1.2 Latin Compass zwane dalej „Organizatorem” stawia sobie za cel zapewnienie klientom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki klientów określają wydane w oparciu o kodeks cywilny oraz Ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Latin Compass zwane dalej „warunkami”. Osoba rezerwująca imprezę turystyczną, zwana jest w dalszej części warunków „Uczestnikiem”.

 1. INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM UMOWY; REZERWACJA IMPREZY; ZAWARCIE UMOWY

Umowa może być zawarta:

(a) bezpośrednio z Organizatorem z wykorzystaniem strony www.latincompass.pl

(b) za pośrednictwem jednego z Agentów

(c) telefonicznie

(d) mailowo

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest otrzymana przez Uczestnika umowa zawierająca wszelkie istotne dane o zarezerwowanej imprezie turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji imprezy musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego).Za szkody wyrządzone podczas Imprezy przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Osoba dokonująca rezerwacji Imprezy (pierwsza osoba wymieniona w potwierdzeniu rezerwacji / dokumentach podróży lub płatnik) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej ceny Imprezy za wszystkie osoby wymienione w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Jest także odpowiedzialna za przekazywanie pozostałym osobom otrzymanych od Organizatora oświadczeń dotyczących imprezy, a także za przekazywanie Organizatorowi w imieniu tych osób informacji i oświadczeń związanych z Imprezą.

Przed zawarciem Umowy udziela się Uczestnikowi:

(a) standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego, zwanego dalej „formularzem SFI”, stanowiącego załącznik 1 do Ustawy,

(b) informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 Ustawy, zwanych dalej „Informacjami o Imprezie”. Przed zawarciem umowy Organizator może zmienić informacje przekazane Uczestnikowi zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie informacji. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem strony www.latincompass.pl Uczestnik potwierdza, iż przed dokonaniem rezerwacji udzielone mu zostały wymagane Ustawą informacje za pośrednictwem formularza SFI a przed zawarciem Umowy również Informacje o Imprezie.

W przypadku zawierania Umowy w biurze Organizatora w jednoczesnej fizycznej obecności stron udzielenie Uczestnikowi informacji za pośrednictwem formularza SFI oraz Informacji o Imprezie a także potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje na trwałym nośniku.

W przypadku zawierania Umowy przez telefon Uczestnikowi udziela się Informacji o Imprezie oraz informacji zawartych w SFI stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy, który zostanie doręczony drogą mailową, a także potwierdza się treść proponowanej Umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Uczestnika o zawarciu Umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Uczestnikowi przed zawarciem Umowy Informacje o Imprezie a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz dane i informacje określone w art. 42 ust. 4 Ustawy. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Uczestnikowi na trwałym nośniku kopię Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii Umowy w postaci papierowej, jeżeli została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Ceny świadczeń dla klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

3.2 Przy zawarciu umowy Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Organizatora przedpłaty w wysokości 50% ustalonej ceny imprezy we wskazanym w umowie terminie. Wpłata przedpłaty jest równoznaczna z akceptacją warunków umowy i stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszych warunków.

3.3 Cała należność za imprezę określoną umową winna być wpłacona przez Uczestnika nie później niż w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.

3.4 Przy rezerwacji na mniej niż 30 dni przed wyjazdem, pełną kwotę za Imprezę należy wpłacić w ustalonym terminie podanym na umowie, w sposób analogiczny jak wyżej.

Zapłatę za dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z Imprezy należy dokonać najpóźniej na 5 dni po zawarciu umowy. Jeśli rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, Uczestnik zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty najpóźniej w dniu, do którego został wyznaczony termin płatności. 3.5 Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania niezapłaconej rezerwacji.

3.6 Wzrost kursów walut, kosztów transportu, ceł, podatku lub opłat za usługi transportowe może skutkować wzrostem ceny imprezy do 20 dni przed datą wyjazdu.

Organizator zobowiązuje się do zawiadomienia Uczestnika o przyczynach uzasadniających zmianę ceny.

 1. PASZPORT, WIZY, SZCZEPIENIA, WYMOGI ZDROWOTNE

Podróżny wyjeżdżający poza obszar Unii Europejskiej musi posiadać ważny stały paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport.

Wymóg posiadania paszportu dotyczy także dzieci do 2 lat. Podróżnym posługującym się paszportem tymczasowym lub dyplomatycznym Organizator zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt z placówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych związanych z takim paszportem.

Wyjazd w region świata o odmiennym klimacie lub niskim standardzie warunków sanitarno – higienicznych wymaga zastosowania odpowiednio wcześniej dobranej profilaktyki.

Przy wyjazdach w szczególności w region Wysp Karaibskich, do państw Ameryki Środkowej i Południowej, w rejon Bliskiego Wschodu oraz Afryki Środkowej i Azji, zalecamy zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i profilaktyki z tym związanej, dostępnymi na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) a także na stronie poświęconej „Informacjom dla podróżujących” w ramach strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl). Jeżeli istnieją przeciwwskazania lekarskie do odbycia przez Uczestnika podróży zagranicznej i udziału w Imprezie Uczestnik jest obowiązany poinformować o tym Organizatora. Jeżeli udział w Imprezie jest związany z określonymi wymaganiami zdrowotnymi informacje o tym zamieszcza się w opisie Imprezy.

 1. ROZPOCZĘCIE IMPREZY Organizator informuje, że data rozpoczęcia i data zakończenia imprezy (pierwszy i ostatni dzień imprezy ) jest przewidziany na transport. Imprezy turystyczne rozpoczynają się od godz. 17:00, a kończą o godzinie 09:00.
 2. PRAWA KLIENTÓW

6.1 Uczestnik ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z klientem umowy. Oferta określać będzie każdorazowo cenę imprezy, miejsce pobytu lub trasę imprezy, rodzaj środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania.

6.2 Uczestnik uprawniony jest do zgłaszania pracownikom Organizatora wszelkich uwag i sugestii dotyczących realizacji imprezy, z tym zastrzeżeniem , iż Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za spowodowane takimi działaniami klientów modyfikacje programów imprez a niezgodności z ofertą.

6.3 Przeniesienie uprawnień lub zmiana terminu. Uczestnik ma prawo do przeniesienia uprawnień lub zmiany terminu. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienia uprawnień lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga zawiadomienia na stałym nośniku Organizatora nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahenta zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń wyliczonych według faktycznie poniesionych kosztów przez Organizatora imprezy. W przypadku, gdy Uczestnik rezygnujący z udziału w imprezie, wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie oraz na piśmie przeniesie na nią swoje uprawnienia i osoba ta przyjmie obowiązki wynikające z umowy-zgłoszenia, Organizator (o ile nie wystąpią inne, niezależne od Organizatora przeszkody) pobiera opłatę w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom związanym z czynnościami zmiany Uczestnika. Uczestnik i osoba przejmującą jego uprawnienia odpowiadają solidarnie za zapłatę kosztów związanych z czynnościami zmiany oraz za zapłatę całości ceny imprezy turystycznej.

 1. OBOWIĄZKI KLIENTÓW

7.1 Uczestnik imprezy turystycznej zobowiązany jest do poniesienia wszelkich lokalnych opłat administracyjnych w kraju, w którym odbywa się impreza

7.2 Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik obowiązany jest stosować się do wskazań Organizatora dotyczących realizacji programu imprezy.

7.3 Uczestnik zobowiązuje się w trakcie imprezy podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym Organizatora umożliwiającym realizację imprezy.

7.4 Uczestnik zobowiązany jest do posiadania stosownie do instrukcji Organizatora dokumentów podróżnych (paszportu) oraz gdy wymagają tego przepisy wiz turystycznych.

7.5 Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania w zakresie przedstawionym przez Organizatora przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.

7.6 Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania oraz przyjazdu.

7.7 W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom innych Uczestników Organizator może rozwiązać umowę lub odstąpić w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu zagranicą i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Uczestnik.

 1. UBEZPIECZENIA

8.1 Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dotycząca pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną o numerze M 520340 Przedmiotem gwarancji jest: – zapłaty kwoty niezbędnej na porycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju , obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca , wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu; – zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana – zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu. Beneficjentem gwarancji jest:

1) Marszałek Województwa Podlaskiego zwany dalej „Marszałkiem Województwa”, w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ( Dz.U. poz. 2361) 2) każdy podróżny, który zawarł umowę ze Zleceniodawcą, w okresie obowiązywania Gwarancji

8.2 Organizator na podstawie zawartej z Warta S.A. umowy ubezpieczenia zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w Załączniku nr 5 w umowie uczestnictwa udziału w imprezie turystycznej. O każdym zdarzeniu szkodowym Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić WARTA S.A. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości, a jeżeli taka możliwość nie istnieje, wówczas w przeciągu 7 dni od momentu powrotu do kraju. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy klient ma obowiązek zapoznać się w biurze podróży przed wyjazdem.

 1. POMOC

Organizator niezwłocznie udziela pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, o których mowa w art.48 ust. 11. Pomoc ta w szczególności polega na udzieleniu:

 1. a) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej,
 2. b) Uczestnikowi pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w art. 48 ust 5 Ustawy.
 3. REKLAMACJE

10.1 W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy, Uczestnik ma prawo i obowiązek poinformowania o spostrzeżonych uchybieniach przedstawiciela Organizatora oraz do żądania podjęcia środków zaradczych. Uczestnik może domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustalaniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane.

Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do Organizatora. Reklamacja Uczestnika w formie pisemnej zawierać powinna pisemne oświadczenie przedstawiciela Organizatora o wystąpieniu wad, uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody.

Reklamacje należy przesyłać do siedziby Organizatora lub Agenta, u którego nastąpił zakup imprezy turystycznej, na piśmie listem poleconym lub drogą mailową ( biuro@latincompass.pl ) w terminie do 30 dni od daty zakończenia imprezy.

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Uczestnika ponad kwotę rzeczywistej szkody i utraconych korzyści pod warunkiem ich udokumentowania w sposób określony przepisami prawa cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych. Organizator nie odpowiada za szkody moralne.

11.2 Organizator wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczestnika rezygnującego z imprezy w czasie jej trwania, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, nie zawinionych przez Organizatora. 11.3 Organizator wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia, czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela , z którym zawarto umowę (ogólne warunki umowy ubezpieczeniowej udostępnione będą na życzenie Uczestnika w każdym punkcie sprzedającym ofertę Organizatora).

11.4 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy i do dokonania pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia jeżeli:

 1. a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej jest mniejsza niż 3 Uczestników , nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni.
 2. b) Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed jej rozpoczęciem Zwrotu Organizator dokonuje w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.
 3. REZYGNACJA Z IMPREZY

12.1 Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Wówczas Uczestnik ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez Organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu:

 1. a) 20% ustalonej ceny imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy
 2. b) 30% ustalonej ceny imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie między 44 a 30 dniem przed rozpoczęciem imprezy
 3. c) 50% ustalonej ceny imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie między 29 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy
 4. d) 80% ustalonej ceny imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie między 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy
 5. e) 90% ustalonej ceny imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie między 7 a 1 dniem przed rozpoczęciem imprezy
 6. f) 95% ustalonej ceny imprezy – w przypadku odstąpienia w dniu rozpoczęcia imprezy, nierozpoczęcia imprezy lub odstąpienia po rozpoczęciu imprezy.

Wskazane kwoty potrącenia stanowią jedynie propozycję dla Uczestnika. W przypadku odrzucenia powyższej propozycji przez Uczestnika, Organizator z wpłaconej kwoty przez Uczestnika potraci kwotę, która pokryje w całości koszty Organizatora związane z realizacją zawartej umowy, pozostała cześć wpłaty zostanie zwrócona Uczestnikowi.

Zwrotu dokonuje się niezwłocznie na wskazane przez Uczestnika konto. Organizator w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej kwoty za Imprezę pomniejszonej o opłatę za odstąpienie od Umowy, obliczoną na podstawie kosztów znanych w dniu rozwiązania Umowy.

12.3 Klient ma prawo do zawarcia z ubezpieczycielem umowy od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej zgodnie z ofertą przedstawioną w punkcie 8.3 warunków umowy