REGULAMIN Rejsów pod nazwami: Latin Yacht Camp / Crossfit Yacht Camp / Piraci z Mazur / Mazury Skipper Intro Season

 1. Organizatorem obozu jest Latin Compass, zarejestrowana jako Creative Studio  Agata Sakowicz Wasilków 16-010 ul. Wojtachowska 41 NIP:5423116190
 2. Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia obozu obowiązuje zgodnie z informacją podaną na stronielatincompass.pl oraz www.facebook.com/latincompass/
 3. Każdy uczestnik zostanie wstępnie przeszkolony i poinstruowany z zakresu budowy, nazewnictwa i funkcjonalności jachtu przez sternika.
 4. Przed wypłynięciem jacht zostanie sprawdzony przez sternika oraz załogę pod względem stanu technicznego oraz kompletności wyposażenia stwierdzony protokołem.
 5. W trakcie manewrów jachtem oraz podczas postoju z określonym zespołem uczestników dowodzi sternik. Uczestnicy zobowiązani są wykonywać wszelkie jego polecenia natychmiast, bez dyskusji i sprzeciwów.
 6. Uczestnicy obozu zobowiązani są do postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami kultury, etyki i etykiety żeglarskiej.
 7. We wszystkich odwiedzanych miejscach uczestnicy mają obowiązek zachowywać się z zastosowaniem ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej, poszanowania środowiska oraz pozostawiać miejsca cumowania w stanie niepogorszonym.
 8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do odpowiedniego obchodzenia się powierzonym im sprzętem, szanowania go i pozostawiania zawsze w stanie niepogorszonym.
 9. Za uszkodzenie, zniszczenie, bądź utratę sprzętu lub wyposażenia jachtu, odpowiadają solidarnie wszyscy członkowie załogi obecni w chwili tego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na jachcie.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas trwania obozu.
 11. Zabrania się bezwzględnie spożywania alkoholu pod jakąkolwiek postacią, palenia tytoniu podczas trwania żeglugi. Wyżej wymienione czynności są dozwolone po przybiciu do brzegu na czas noclegu.
 12. Kąpiele w jeziorach dozwolone są tylko na własną odpowiedzialność, przy czym powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych.
 13. Nieprzestrzeganie zarządzeń i przepisów może pociągnąć za sobą konsekwencje dyscyplinarne do skreślenia z listy uczestników obozu włącznie.
 14. Każdy z uczestników może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w obozie, lecz bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 15. Każdy uczestnik dokonując wpłaty tym samym potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem.
 16. Organizator zastrzega prawo do zmiany trasy lub programu rejsu z przyczyn bezpieczeństwa lub innych od niego niezależnych.
 17. Prawa autorskie fotorelacji oraz video relacji należą w pełni do Organizatora. Każdy uczestnik jest świadomy, iż materiał reportażowy prowadzony podczas rejsu, organizator zachowa i może wykorzystać do celów swojej reklamy oraz promocji.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.